Matura ustna

 

 

Prezentacja Wyszukiwanie źródeł w bazach bibliograficznych Biblioteki Narodowej

 

ZASADY TWORZENIA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

Co to jest bibliografia?

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

PN - ISO-690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

Najważniejsze elementy opisu bibliograficznego:

Autor – element obowiązkowy
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby
np. Śniadecki J.  to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:
prof. dr doc. mgr ks.
Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając  je od siebie przecinkami.
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu

Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł.
Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„

Wydanie – element obowiązkowy:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!
Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:
Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.

Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!!

Wydawca – element nieobowiązkowy:
Można skracać nazwę wydawcy
np.:
PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich
WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

ISBN ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki-dziesięciocyfrowy lub trzynastocyfrowy (od 2007 roku) symbol zawierający zakodowane informacje o książce:
o kraju: 83 – Polska,
o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

UWAGA!
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:     ; : . , - / ( )
Stosuj je konsekwentnie!!!
Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN. 2001. ISBN: 83-01-11069-4

Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

Elementy opisu książki:

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca. rok wydania. ISBN

Opis bibliograficzny książki -przykład nr 1
Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. Warszawa: Książka i Wiedza. 1994. ISBN 83-05-12704-4

Opis bibliograficzny książki : tylko obowiązkowe elementy
Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. 1994. ISBN 83-05-12704-4

Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2
Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabela: Słownik motywów literackich. Warszawa: Wydawnictwo KRAM. 1998. ISBN 83-06075-72-4

Opis bibliograficzny książki - przykład nr 3
Młoda Polska. Janina Kulczycka-Saloni i in. Warszawa: PWN. 1991. ISBN 83-01-09485-0

Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4
Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Marek Pytasz. Katowice: VIDEOGRAF II. 2001. ISBN 83-7183-183-8

Opis bibliograficzny  rozdziału w pracy zbiorowej

Natanson Wojciech: Zelwerowicz o „Weselu”. W: Wyspiański w oczach współczesnych. T.2. Zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył Leon Płoszewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 1971, s. 322

Opis bibliograficzny fragmentu książki

Grochowiak Stanisław: Poezje. Wyd. 2. Warszawa: PIW. 1988. ISBN 83-06-00413-2. Listopad, s. 45-46

Elementy opisu czasopisma:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Bugajski Leszek: Głowacki wraca z rozmachem. „Newsweek Polska” 2010, nr 43, s. 89 –91
 

Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego

Autor
Tytuł (w formie występującej w źródle)
Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka].
Wydanie (wersja)
Miejsce wydania    Wydawca
Data wydania
Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online).
Warunki dostępu (dla dokumentów online).
Numer znormalizowany ISBN

Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – książka
Atlas świata PWN [CD-ROM]. Edycja 2005. Warszawa: PWN, 2005. ISBN 83-88756-96-6

Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – fragment książki
Atlas świata PWN [CD-ROM]. Edycja 2005. Warszawa: PWN, 2005. Tektoniki płyt teoria. ISBN 83-88756-96-6

Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma
Marek Dusza: Improwizacje godne mistrzów  „Rzeczpospolita” [online]. 8 listopada 2010, nr 8772 [dostęp 8 listopada 2010]. Dostępny w World Wide Web:

Opis bibliograficzny strony internetowej
Książki i czasopisma poświęcone twórczości Ryszarda Kapuścińskiego  [online]. Ryszard Kapuściński [dostęp 8 listopada 2010]. Dostępny w Word Wide Web: 

Opis bibliograficzny recenzji

Fabianowski Andrzej: Ofiary i świadkowie. Rec. Literatura polska wobec zagłady, pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 60

Opis bibliograficzny wywiadu:

Karpiński Jakub: Polska po przejściach. Rozmowę przepr. Andrzej Biernat. „Nowe Książki” 2001, nr 5, s. 4 - 10

Opis bibliograficzny  dokumentu filmowego

Przedwiośnie. Reż. Filip Bajon; scen. na motywach powieści „Przedwiośnie" Filip Bajon ;  w rolach gł. Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Janusz Gajos. Wersja pol. Warszawa: TVP S.A. 2000. DVD (140min.)

Zbrodnia i kara. Reż. Julian Jarrold; scen. na motywach powieści „Zbrodnia i kara" Tony Marchant;  w rolach gł. Kate Ashfield, Lara Belmont, Mark Benton. Wersja angielska z polskim lektorem. Warszawa: BEST FILM. 2009. DVD (180min.)

 

opracowała: mgr Jolanta Nowakowska